Můj výběr
0 položek
Co je to? »
Váš košík:
0 za 0
| Přihlášení »
Vyberte si kategorii
Úvod > Obchodní podmínky
 

 

 


 


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 

obchodní společnosti

 

Martina Nebeská

 

se sídlem Kamenitá 229, Plzeň, psč 321 01,

adresa prodejny Domažlická ulice 830/200, 318 00 Plzeň
telefon číslo  +420725118780

 

identifikační číslo: 46854878, DIČ CZ6851011145

 

zapsané u živnostenského úřadu Plzeň, č.j. ŽIVN/28226 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nebenabytek.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Martina Nebeská se sídlem Kamenitá 229, 321 00 Plzeň identifikační číslo: 46854878,DIČ CZ6851011145 zapsané v živnostenském úřadě Plzeň, č.j. ŽIVN/28226 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese e-shopu  www.nebenabytek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Domažlická 830/200, Plzeň psč 318 00     ;

  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 233644472/0300 vedený u společnosti Česká obchodní banka (dále jen „účet prodávajícího“); a to předem, před dodáním zboží. Zboží se zadává do výroby hned po připsání platby na účet.

  bezhotovostně platební kartou v provozovně na adrese Domažlická 830/200, Plzeň, nebo u řidiče při převzetí zboží - toto je vždy potřeba domluvit předem, aby si řidič vzal sebou platební terminál. Terminály máme k dispozici 3 kusy, může se stát, že jsou momentálně všechny již v trase.

  prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. Prodávající je oprávněm požadovat nevratnou zálohu ve výši 10 - 30 % celkové hodnoty objednávky bez dopravy.  Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 25 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  9. Cena za dopravu zboží a dodací lhůty:

Cena za dopravu je daná dle kraje Vašeho místa dodání
a najdete ji v přehledné mapce na e-shopu v záložce Doprava http://www.nebenabytek.cz/html/doprava/

 

Provedenou přepravu se rozumí  složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení,
do vchodu do domu Vám řidič se zbožím pomůže, ŘIDIČ JEZDÍ SÁM  při vykládce objemnějšího zboží je třeba zajistit dostatečný počet osob.

                                                              

Dodací lhůta :
Dodací lhůta je vždy uvedná u produktu v počtu pracovních dní.

Výše uvedené doby jsou ORIENTAČNÍ, můžou být i delší, v závislosti na situaci u výrobce, zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se dostatečně seznámil s touto informací a zcela ji akceptuje.

Ke změně dodacích lhůty může dojít zejméína v období překlenutí kalendářního roku,  v období od konce října až poloviny listopadu vyhlašují výrobci tzv. STOP stav a přestanou přijímat objednávky s datem dodání do Vánoc. Přes Svátky jsou výrobní haly  cca 3 - 4 týdny zavřené.  Dodací lhůta pro objednávky přijaté po STOP stavu začíná běžet od 6. ledna příslušného roku. Pokud zašlete objednávku po STOP stavu budete o tom neprodleně informováni. Pokud nebudete s dodací dobou souhlasit, budete moci  objednávku stornovat.

Dále také se může dodací doba prodloužit cca o 14 dní v době letních měsíců, kdy mají výrobci celozávodní dovolenou.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do dokladu. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu a zásilky nemůže být brán zřetel. Při převzetí zásilky si kupující zkontroluje rovněž počet balení a tento počet balení zapíše do dodacího listu, který podepisuje přepravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu. 
V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat.
V případě zjištění výrobní vady po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, kupující neprodleně kontaktuje prodejce. 
Zboží je nutno zkontrolovat nejpozdějí do 14 dní ode dne doručení. Případné nesrovnalosti je nutno ihned reklamovat.

10. Vyřízení reklamace

Reklamace neúplné dodávky , či poškození obalů dodávky musí být uplatněna nejpozději 2 týdny po dodání zboží.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího  bez zbytečného odkladu.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží  dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od následujícího dne po dní  předání/doručení zboží prodávajícímu . Kupující čisté a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Poté dojde k posouzení zboží, zda je reklamace oprávněná, nebo není.
Pokud bude reklamace oprávněná,  bude vyřízena bez zbytečného odkladu.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Reklamaci je možné uplatňovat písemně na info@nebenabytek.cz nebo pro uplatnění reklamace lze využít reklamační formulář. Reklamaci lze uplatnit i telefonicky  na čísle
+420725118780

. O přijetí reklamace bude spotřebitel informován e-mailem. Pokud uplatníte reklamaci e-mailem a do 5 pracovních dní Vám přijetí reklamace nepotrvrdíme, reklamace není přijta (SPAM), v tomto případě nás kontaktujte  telefonicky, nebo zašlete reklamaci doporučeným dopisem na adresu : Martina Nebeská, Kamenitá 229, 321 01 Plzeň.

Reklamační lhůty:
U zboží vyráběného v ČR: do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí předmětu reklamace od zákazníka, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
U zboží dováženého ze zahraničí do 60 kalendářních dnů ode dne přijetí předmětu reklamace od zákazníka, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě

Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.


Reklamace musí obsahovat:
• číslo objednávky nebo číslo faktury • název reklamovaného zboží
• označení reklamovaného dílu přesně dle montážního návodu
• adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail)
Foto závad

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.
Pokud byla reklamace neoprávněná, má prodávající nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před vlastní montáží je velmi důležité, zkontrolovat všechny díly, zda jsou v pořádku, tzn. že jsou nepoškozené, zda pasují, že předvrtané otvory jsou dobře navrtány,
ubezpečit se, že nedošlo k záměně levého, či pravého dílu. Reklamovat je možné pouze díl, který neodpovídá,nebo je poškozen,  nikoliv celý kompletní kus již
částečně smontovaného dílu.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Toto ustanovení se dotýká veškerého zboží  (kuchyňské linky) ,které je vyráběno na zakázku dle požadavku zákazníka. V tomto případě prodávající může nárokovat nevratnou zálohu ve výši až 20% celkové objednávky zakázkové výroby.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete zvolit jakýkoliv postup - lze využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nebenabytek.cz. Odstoupení od smlouvy můžete také oznámit telefonicky na číslo 775900340.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zbožtí musí být nepoškozené a kompletní, nebude-li tomu tak, má prodejce nárok na úhradu nákládaů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží vraťte na adresu naší prodejny: Domažlická 830/200, Plzeň, psč 318 00.

  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 8.

  9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

   1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

   2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

   3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

   5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a velikosti.

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku  od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  7. Vadou není u sedací soupravy odchylka od rozměru ve výši do 5 % od udaných rozměrů.
 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nebenabytek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 6. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Martina Nebeská, Kamenitá 229, 321 00 Plzeň, adresa elektronické pošty info@nebenabytek.cz, telefon 775900340.

  6.   Tyto VOP jsou nepřetržitě zveřejněny na adrese: www.nebenabytek.cz

 

 

 

Aktualizováno dne 25.5.2018

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA VOP

 

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

 

a) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Právo odstoupit od smlouvy

---------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

---------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne

následujícího po dodání zboží.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1.3  „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení

od této smlouvy informovat naši společnost formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený

vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

---------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat

odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

---------------------------------------------------------------------------------------------

„Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději

do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby,

které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů

vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější

způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný

platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud

jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

-  Adresát ……………………………….

 

-  Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto

   zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

 

 

-  Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

 

 

-  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

-  Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

-  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je  tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

-  Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamační protokol

 

 

Jméno a adresa zákazníka:

 

 

 

 

Telefon:

 

E-mail:

 

 

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ (popis):

 

 

 

ČÍSLO FAKTURY:                                                                DATUM NÁKUPU:         

 

 

PODROBNÝ POPIS ZÁVADY NA ZBOŽÍ:

 

 

 

 

 

 

*) Podrobný popis závady musí obsahovat veškeré důležité údaje pro rychlou lokalizaci závady

 

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

5.   Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury, případně dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží.

6.   Zboží nesmí být mechanicky poškozeno odběratelem. Pokusy odběratele o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

7.   Zboží je třeba reklamovat zabalené, čisté, suché, ve stavu, který neodporuje standardním hygienickým zvyklostem

8.   Reklamační lhůta začíná den pod dni, kdy bylo zboží předáno  na prodejně nebo vyzvednuto u  spotřebitele.Datum prohlídky u spotřebitele bude stanoven po dohodě. Reklamační lhůta je 30 dní.

9.  V případě nutnosti odborného nebo znaleckého posouzení se reklamační lhůta prodlužuje o 60 dní.

 

 

 

 

 

 

  Jméno a podpis zástupce prodejce:     ______________________

 

 

                                                                                              

Datum: ______________                            Podpis zákazníka:___________________

 

 

 

 

Hot-line: 775 900 340
Copyright © 2001-2022 NebeNabytek CZ | Cookies